Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

Παράλληλη στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται για το Σχ. Έτος 2013-2014

Ενημερωτική εγκύκλιο για την παράλληλη στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται για το Σχ. Έτος 2013-2014, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, η οποία έχει ως εξής:
Α.  Παράλληλη στήριξη με εκπαιδευτικό
Για την παροχή Παράλληλης Στήριξης της επόμενης σχολικής χρονιάς 2013-2014 και σε εφαρμογή του νόμου 3699/2008 ( ΦΕΚ  199Α ) ισχύουν τα εξής:


1.Η αίτηση για έγκριση και παροχή παράλληλης στήριξης υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης του μαθητή από το γονέα ή κηδεμόνα του το διάστημα από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2013.


2.Με την αίτηση του για παροχή παράλληλης στήριξης ο γονέας συνυποβάλλει γνωμάτευση του οικείου ΚΕΔΔΥ ( οικείο ΚΕΔΔΥ εννοείται το ΚΕΔΔΥ της περιοχής του σχολείου φοίτησης). Αρμόδιο όργανο για την εισήγηση παράλληλης στήριξης είναι αποκλειστικά το ΚΕΔΔΥ.  Στη γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να αναφέρονται και οι ώρες της παράλληλης στήριξης καθώς και αν αυτή θα γίνεται σε μόνιμη βάση.


3.Σε περίπτωση που στο σχολείο λειτουργεί τμήμα ένταξης ή στην περιοχή ευθύνης του ΚΕΔΔΥ υπάρχει Ειδικό Σχολείο τότε η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερη αιτιολογία, δηλαδή να εξειδικεύει τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν κρίνεται κατάλληλη  η ένταξη του μαθητή στο τμήμα ένταξης ή η φοίτησή του στο Ειδικό Σχολείο.


4.Η Διεύθυνση του σχολείου διαβιβάζει( μέσω της αντίστοιχης Διεύθυνσης Εκπ/σης) τις υποβληθείσες αιτήσεις μαζί με βεβαίωση εγγραφής ή  φοίτησης κάθε μαθητή στο συγκεκριμένο σχολείο στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, τμήμα Γ΄ ( Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι ).


Προσοχή! :  στη βεβαίωση φοίτησης να αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο μαθητής το Σεπτέμβριο του 2013.


Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές (εμπρόθεσμες είναι οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν στη γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ , στη βεβαίωση φοίτησης και στην αίτηση του γονέα ημερομηνία μέχρι την 20η  Οκτωβρίου 2013).


5.Η παράλληλη στήριξη των μαθητών παρέχεται μόνο από εκπαιδευτικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.


6.Η πράξη έγκρισης παράλληλης στήριξης ισχύει για ένα σχολικό έτος  και ο γονέας ή κηδεμόνας θα πρέπει να κάνει εκ νέου αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται παραπάνω. Κατ΄ εξαίρεση για τους μαθητές με αυτισμό για τους οποίους έχει εγκριθεί από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού  η παροχή παράλληλης στήριξης εντός της τελευταίας τριετίας ( άρθρο 7 § 4 παρ. γ΄ του νόμου 3699/2008) και εφόσον συναινεί ο γονέας ή κηδεμόνας του μαθητή, δεν απαιτείται η υποβολή νέων δικαιολογητικών και η έγκριση της παράλληλης στήριξης ισχύει  και  για τη σχολική χρονιά 2013-2014. Οι Διευθυντές των σχολείων, στα οποία φοιτούν μαθητές με εγκεκριμένη παράλληλη στήριξη λόγω αυτισμού  θα πρέπει αμέσως μετά την εγγραφή του παιδιού στη επόμενη τάξη να καλέσουν τους γονείς να δηλώσουν εγγράφως αν επιθυμούν τη συνέχιση ή την διακοπή της παράλληλης στήριξης.


Τις δηλώσεις αυτές οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων τις αποστέλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Οι  Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να στείλουν στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής τα στοιχεία των μαθητών, για τους οποίους ανανεώνεται η παράλληλη στήριξη το  αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2013.  Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αναφέρεται  απαραίτητα: 1)o αριθμός πρωτοκόλλου της Εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης  και 2) η τάξη που θα φοιτήσει ο μαθητής το Σεπτέμβριο του 2013.


 Ιδιαίτερη  προσοχή για τα νήπια που εγγράφονται στο Δημοτικό, για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Δημοτικό και εγγράφονται στη Α΄  Γυμνασίου,  για τους μαθητές  που αποφοιτούν από το Γυμνάσιο και εγγράφονται στην Α΄ Λυκείου καθώς και για αυτούς που αλλάζουν περιοχή φοίτησης. Επίσης, για τους μαθητές, οι οποίοι αλλάζουν βαθμίδα καθώς και για τα νήπια που εγγράφονται στην Α΄Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, απαιτείται Συμπληρωματική Εισήγηση του οικείου ΚΕΔΔΥ.


Προσοχή! Για τη σχολική χρονιά 2013-2014  τα ισχύοντα για τις εγκεκριμένες  αιτήσεις παράλληλης στήριξης, λόγω  αυτισμού, θα ισχύουν  και για τις  αιτήσεις παράλληλης στήριξης που έχουν εγκριθεί για μαθητές με προβλήματα όρασης, καθώς και σε εκείνες που έχουν εγκριθεί για μαθητές  με προβλήματα ακοής.


Οι εγκεκριμένες αιτήσεις μαθητών με προβλήματα όρασης και ακοής  ανανεώνονται,  εφόσον συναινεί εγγράφως  ο γονέας ή κηδεμόνας του μαθητή. Οι έγγραφες δηλώσεις συγκεντρώνονται με τον ίδιο τρόπο που συγκεντρώνονται και οι δηλώσεις για τους αυτιστικούς μαθητές και τα στοιχεία αποστέλλονται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.  το αργότερο μέχρι και την 30η  Ιουνίου 2013 (προσοχή και εδώ στην τάξη φοίτησης).


B. Παράλληλη στήριξη αυτιστικών μαθητών από Ειδικό Βοηθό


Σύμφωνα με το άρθρο 7 § 4 εδαφ. γ΄ του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199Α): « Η παράλληλη στήριξη των αυτιστικών μαθητών μπορεί να υλοποιείται και από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή της Σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων ».


Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έγκριση της  παράλληλης στήριξης των αυτιστικών μαθητών από ειδικό βοηθό ( ιδιώτη) είναι:


1. Γνωμάτευση και πρόταση παροχής παράλληλης στήριξης από το οικείο ΚΕΔΔΥ , δηλαδή το ΚΕΔΔΥ της περιοχής του σχολείου φοίτησης του μαθητή ( άρθρο 6 § 1 εδαφ. β΄ του ν.3699/2008 « …….την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οικείο ΚΕΔΔΥ ….» ) .


2. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς τη Διεύθυνση του Σχολείου.


3. Βιογραφικό και Ποινικό Μητρώο του προτεινόμενου  από την οικογένεια του μαθητή για την υλοποίηση της ιδιωτικής παράλληλης στήριξης.


4.  Σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Σχολείου φοίτησης και του Συλλόγου Διδασκόντων.


Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο δεν τίθεται προθεσμία για την έγκριση της ιδιωτικής παράλληλης στήριξης και ο Διευθυντής του Σχολείου θα πρέπει να γνωστοποιεί την ύπαρξη του ιδιώτη ειδικού βοηθού στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που υπάγεται το σχολείο φοίτησης του μαθητή.


Προσοχή!Ο ειδικός βοηθός που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή προβλέπεται από το νόμο μόνο  για τους αυτιστικούς μαθητές, δεν προβλέπεται για άλλες περιπτώσεις αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ούτε για τη βοήθεια μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται. Για τις περιπτώσεις αυτές στήριξη παρέχεται μόνο από εκπαιδευτικό ή Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.


Γ.  Στήριξη σε μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται


Για τους μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται  οι διατάξεις του άρθρου 6§2 του ν.3699/2008(ΦΕΚ 199Α) προβλέπουν τη στήριξη από ειδικό βοηθητικό προσωπικό(Ε.Β.Π.).


1.Η αίτηση για έγκριση και παροχή στήριξης από Ε.Β.Π. σε μαθητές που δεν    αυτοεξυπηρετούνται υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης του μαθητή από τον γονέα ή κηδεμόνα του το διάστημα από την ημερομηνία εγγραφής έως και την 31η  Ιουλίου  2013, εκτός αν η ανάγκη για στήριξη από Ε.Β.Π.  προκύψει μετά την ανωτέρω προθεσμία.


2.Με την αίτησή του για παροχή στήριξης από Ε.Β.Π., ο γονέας  συνυποβάλλει γνωμάτευση από το οικείο ΚΕΔΔΥ ή από πιστοποιημένο Ιατροπαιδαγωγικό  Κέντρο ή από δημόσια υγειονομική επιτροπή.


3.Οι ανωτέρω αιτήσεις καθώς και βεβαιώσεις εγγραφής ή φοίτησης, διαβιβάζονται από τη Δ/νση του σχολείου στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. μέσω της αντίστοιχης Περιφερειακής Δ/νσης   αμέσως μετά  την υποβολή της αίτησης.


4.Η στήριξη των μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται παρέχεται μόνο από ειδικό βοηθητικό προσωπικό που προσλαμβάνεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.


5.Δεν δύναται να εγκριθεί για τον ίδιο μαθητή ταυτόχρονα η παροχή παράλληλης στήριξης από εκπαιδευτικούς και στήριξης Ε.Β.Π.


6.Σε περίπτωση που στο ίδιο σχολείο εγκριθεί στήριξη με ειδικό βοηθητικό προσωπικό για δύο μαθητές τότε το ΚΕΔΔΥ με εισήγησή του θα μπορεί να προβλέπει την κάλυψη των αναγκών των μαθητών αυτών από έναν ειδικό βοηθό.


Με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. εγκρίνεται η παροχή Στήριξης σε μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται για μια σχολική χρονιά.


Πηγή: esos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly