Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2013

Διευκρινίσεις για την απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς

Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο ενημερώνει τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης  ότι με την υπουργική Απόφαση, που αφορά στην τροποποίηση της Υ.Α. απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

α) ορίζεται πλέον ρητά ότι η δεύτερη ειδικότητα δύναται να αποδίδεται και σε κλάδο/ειδικότητα διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης. 

β) καταργούνται οι χρονικοί περιορισμοί αναφορικά με τις διαδικασίες απόδοσης της δεύτερης ειδικότητας. 


γ) επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της δυνατότητας διδασκαλίας μαθημάτων της δεύτερης ειδικότητας, εκτός από το σχολείο όπου υπηρετούν οι εκπ/κοί, και σε σχολικές μονάδες της οικείας ομάδας σχολείων της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης.


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 
 Το υπουργείο παιδείας  με αφορμή σχετικά ερωτήματα,   διευκρινίζει τα κάτωθι: 


1) Από τις διατάξεις, αλλά και το σκοπό της αριθμ. 81504/Δ2/25-07-2011 Υ.Α., όπως ισχύει [και κατ’ εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α), όπως ισχύει], προκύπτει ότι αυτές δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής σε εκπαιδευτικούς των καταργούμενων ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας και, κατά συνέπεια, δεν υπηρετούν πλέον σε σχολικές μονάδες, δεδομένου ότι οι σχετικές διατάξεις αποβλέπουν στη βέλτιστη διαχείριση του υπηρετούντος προσωπικού με την αξιοποίηση των επιπλέον προσόντων του και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, προκειμένου καταρχήν να καλύπτεται το υποχρεωτικό ωράριο των εκπ/κών. 


2) Κατά τη διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας, ελέγχεται από το οικείο ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ αν τα τυπικά προσόντα που επικαλείται ο υποψήφιος αποτελούν προσόντα ένταξης/διορισμού στον εν λόγω κλάδο κατά το συγκεκριμένο χρόνο εξέτασης της αίτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly