Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Ενημερωτικό της αιρετού Δουράνου ΚατερίναςΘέμα 1Ο : Συγχώνευση τμημάτων-Μετακίνηση εκπαιδευτικού.

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,


Μετά από σχετική εντολή του Δντή Δ/νσης και για τις ανάγκες της υπηρεσίας, τη Δευτέρα 13 Μαΐου συγχωνεύτηκαν δύο τμήματα στο Δημοτικό Σχολείο Ασκληπιείου, προκειμένου να μετακινηθεί εκπαιδευτικός σε σχολείο του Δήμου Ναυπλίου. Η συγκεκριμένη συγχώνευση λίγο πριν τη λήξη του διδακτικού έτους , έρχεται ως συνέχεια της αναστολής λειτουργίας τριών νηπιαγωγείων του νομού μας και της συγχώνευσης τμημάτων στο Δημοτικό Σχολείο Δρεπάνου, καθώς οι λειτουργικές ανάγκες που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς λόγω πολυήμερων αναρρωτικών αδειών ή επαπειλούμενων κυήσεων, δεν καλύπτονται από προσλήψεις αναπληρωτών.

Η σχολική διαρροή μαθητών παιδιών μεταναστών λόγω οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με την υπογεννητικότητα που πλήττει ολόκληρη την Ελλάδα και την περιφέρεια ειδικότερα, καθιστούν τις σχολικές μονάδες ευάλωτες στις αλλαγές μαθητικού δυναμικού, επιδεινώνουν την ανασφάλεια των εκπαιδευτικών που καλούνται ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον και να μετακινηθούν όχι απαραίτητα σε όμορες σχολικές μονάδες.

Υπενθυμίζω στους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες δασκάλους και Διευθυντές σχολικών μονάδων ότι προφορική ή τηλεφωνική μετακίνηση εκπαιδευτικού δεν υφίσταται. Άμεση  μετακίνηση εκπαιδευτικού εκτελείται μόνο μετά από σχετική εντολή του Δ/ντή Εκπ/σης. Λεκτικές εντολές μετακίνησης από στελέχη εκπαίδευσης –Δ/ντές σχολικών μονάδων είναι άκυρες καθώς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η διοικητική πράξη είναι έγγραφη, αναφέρει την εκδούσα αρχή τις εφαρμοζόμενες διατάξεις, φέρει χρονολογία και υπογραφή του αρμοδίου οργάνου.


Θέμα 2ο : ΦΕΚ 107/09-05-13, ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 4152/Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.

Προς ενημέρωσή σας σάς παραθέτω τις παρακάτω παραγράφους:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ':

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.3.

Στο άρθρο 145 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων που εκδίδονται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επιβάλλουν τις πειθαρχικές ποινές του υποβιβασμού και της οριστικής παύσης δεν υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αλλά σε προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.»ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.4.

H παρ. 5 του άρθρου 140 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η πειθαρχική απόφαση δεν ανακαλείται.»ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.8.

Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 141 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 και όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ή την πλήρη γνώση αυτής από τον υπάλληλο ή από την περιέλευσή της στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες για εκείνους που διαμένουν στο εξωτερικό.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.10.

Στην παρ. 7 του άρθρου 141 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει για την ένσταση εντός τεσσάρων μηνών από την ημέρα περιέλευσης σε αυτό του πλήρους φακέλου της πειθαρχικής διαδικασία.».
Θέμα 3ο: Καλή επιτυχία στα παιδιά που συμμετέχουν φέτος στις πανελλήνιες εξετάσεις!

Η ώρα των εξετάσεων έφτασε και το άγχος εγκαταστάθηκε για τα καλά σε όλους, γονείς και μαθητές. Το άγχος μπορεί να αποτελέσει δύναμη κινητοποίησης , μπορεί όμως ταυτόχρονα να καταστεί επικίνδυνο εάν δεν ελεγχτεί με αποτέλεσμα αφενός μεν να περιορίσει τις πραγματικές μας δυνατότητες, αφετέρου δε να προκαλέσει έντονα σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα.  Ο πονοκέφαλος, η ναυτία, η εφίδρωση, το τρέμουλο, η συχνοουρία, η αϋπνία, η ευερεθιστικότητα , η ευσυγκινησία , είναι μερικά από αυτά.

Πώς το αντιμετωπίζουμε;
·Οργάνωση του χρόνου και της μελέτης μας προκειμένου να γίνουν οι επαναλήψεις της ύλης.
·Μικρά και τακτά διαλείμματα χαλάρωσης με μουσική ή περπάτημα.
·Συζήτηση με γονείς ή κάποιον άνθρωπο που εκτιμούμε και εμπιστευόμαστε για το τι μας προκαλεί ανησυχία.
·Νοητική αναπαράσταση των συνθηκών εξετάσεων και των προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν. Ρεαλιστική αντιμετώπιση αυτών.

Σταμάτημα αρνητικών σκέψεων και ανάπτυξη θετικών πριν αλλά και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, (…Σταμάτα να φοβάσαι, Μην πανικοβάλλεσαι θα το αντιμετωπίσεις, Οκ είναι δύσκολο αλλά θα είναι και για τους άλλους ,Θα το παλέψω, Θα επιτύχω).
·Ξεκίνημα με αυτά που γνωρίζουμε καλά.
·Χαλάρωση και διάλειμμα  μετά τη γραπτή δοκιμασία με κάποιον που δεν θα μας αγχώνει περισσότερο.
·Οραματισμός του τέλους (Όλο αυτό θα τελειώσει σύντομα κι εγώ θα τα έχω καταφέρει, θα έχω πετύχει).
Όσο για τους γονείς…… 
Εξασφαλίζουμε ηρεμία και ησυχία στο σπίτι.

Δεν μεταφέρουμε το δικό μας άγχος στο παιδί με βαρύγδουπες δηλώσεις για τη σημαντικότητα των εξετάσεων αυτών, με καταστροφολογίες, με συγκρίσεις, με υπερβολικές προσδοκίες για το αποτέλεσμα.

Κατεβάζουμε τα τηλέφωνα και απομακρύνουμε τους συγγενείς!!!

Προσέχουμε τη διατροφή του παιδιού με τακτά κι ελαφριά γεύματα και φροντίζουμε για την επάρκεια των ωρών ξεκούρασής του.

 Είμαστε εκεί για να κάνουμε μαζί του διάλειμμα , για να το πείσουμε ότι το άγχος του είναι φυσιολογικό, για να το βοηθήσουμε να κατανοήσει ότι αποτυχία σε ένα μάθημα δεν σημαίνει γενική αποτυχία, για να γνωρίζει ότι θα εξακολουθήσουμε να είμαστε εκεί και μετά τις εξετάσεις!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly