Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π.

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 δίνεται εκ νέου η δυνατότητα σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας να ιδρύσουν Τάξεις Υποδοχής Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. μέσω ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία, ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3», στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.

Δικαίωμα υποβολής αιτήματος έχουν όλες οι σχολικές μονάδες που αναφέρονται στις κάτωθι Υπουργικές Αποφάσεις:

εφόσον πληρούνται οι παιδαγωγικές προϋποθέσεις (Πρόγραμμα Σπουδών των Τάξεων, αριθμός
μαθητών, εφαρμογή διαπιστωτικών τεστ) που περιγράφονται στη με αρ. πρωτ. 120284/Γ1/05.10.2012 εγκύκλιο της Δ/νσης Σπουδών Π/θμιας Εκπ/σης του Υ.ΠΑΙ.Θ.


Οι σχολικές μονάδες, προκειμένου να υποβάλλουν σχετικό αίτημα θα πρέπει να συνεργάζονται με τους οικείους Σχολικούς Συμβούλους ώστε να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες (επιλογής μαθητών, διενέργειας διαπιστωτικών τεστ ανίχνευσης της ελληνομάθειας κλπ.).

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων διαβιβάζουν το αίτημα τους στις οικείες Διευθύνσεις Π.Ε. επισυνάπτοντας:
  • Επικυρωμένο Απόσπασμα Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων για την ανάγκη λειτουργίας των εν λόγω τάξεων και τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν σε αυτές. 
  • Αντίγραφα των Αιτήσεων – Υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων/κηδεμόνων, όπου θα αναγράφεται ότι αποδέχονται τη φοίτηση του παιδιού τους στις εν λόγω τάξεις.

Τα διαπιστωτικά τεστ ανίχνευσης της ελληνομάθειας και οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν το λογότυπο του ΕΣΠΑ και να τηρούνται στο αρχείο της σχολικής μονάδας καθώς ενδέχεται να ζητηθούν σε έλεγχο από κλιμάκια αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.


Διαβάστε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly