Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς που μετατάχθηκαν

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στη Διέυθυνση Διοικητικού του υπουργείου Παιδείας, σχετικά με την χορήγηση άδειας  άσκησης ιδιωτικού έργου  σε εκπαιδευτικούς που μετατάχθηκαν σε διοικητικές θέσεις εκδόθηκαν οι ακόλουθες διευκρινίσεις:Με το άρθρο 31 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ.)  ορίζονται οι προϋποθέσεις για την χορήγηση σε δημόσιο υπάλληλο άδειας για την άσκηση ιδιωτικού έργου ως έξης:

Α) μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο η εργασία με αμοιβή, εφόσον αυτή συμβιβάζεται   με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.


 Β) η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη  γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια  στους υπαλλήλους του Δημοσίου χορηγείται από τον οικείο υπουργό και στους υπαλλήλους  των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης και  αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης.


Γ) Δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας.


 Σύμφωνα με το Π.Δ. 161/2004 (ΦΕΚ 161/2004) περί αρμοδιοτήτων υπηρεσιακών συμβουλίων ΥΠΑΙΘ, αρμόδιο όργανο για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου  είναι το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ). 


Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 16 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α), αρμόδιος για την χορήγηση της εν λόγω άδειας είναι ο Περιφερειακός Δ/ντης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. 


 Επίσης σχετική με το θέμα είναι η αρ. 436/2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΥΟΡΡΕ-ΒΧΛ)  γνωμοδότηση της Α΄ Ολομέλειας Διακοπών του Ν.Σ.Κ., η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό και ισχύει,  την οποία μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr 


Κατόπιν αυτών, άποψη της υπηρεσία μας είναι, ότι τα σχετικά αιτήματα των υπαλλήλων θα πρέπει να είναι σαφή και ορισμένα δηλαδή να προσδιορίζουν με ακρίβεια το σύνολο των παραμέτρων της συγκεκριμένης απασχόλησης, κατ΄ εκτίμηση και αναφορά των οποίων και μόνο, είναι δυνατή η νόμιμη έκδοση αιτιολογημένης σύμφωνης γνώμης του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly