Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Εκτίμηση κενών - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, της αιρετού Δουράνου ΚατερίναςΘΕΜΑ Α) : ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,

Την Πέμπτη 23/05/13 συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ με τα εξής θέματα:
ΘΕΜΑ 1Ο : «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥΣΠΕ ΓΙΑ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ»
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ  ΚΕΝΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥΣΠΕ
ΠΕ70
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 5
ΠΕ60
ΕΛΛΕΙΜΜΑ     7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΕΛΛΕΙΜΜΑ  18
ΠΕ06
ΚΑΝΕΝΑ ΚΕΝΟ
ΕΛΛΕΙΜΜΑ  11
ΠΕ16
ΚΑΝΕΝΑ ΚΕΝΟ
ΕΛΛΕΙΜΜΑ   2
ΠΕ11
ΚΑΝΕΝΑ ΚΕΝΟ
ΕΛΛΕΙΜΜΑ  12

ΘΕΜΑ 2Ο : «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ»
Το ΠΥΣΠΕ γνωμοδότησε θετικά για τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικού ΠΕ70  .


ΘΕΜΑ 3Ο : « ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60»
Ανακαλείται η απόφαση απόσπασης εκπαιδευτικού ΠΕ60.

ΘΕΜΑ Β): ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΡΓΙΑ
Στην  ερώτηση 36 Βουλευτών (33 Νέας Δημοκρατίας - 2 Δημοκρατικής Αριστεράς- 1 Ανεξάρτητος), με θέμα : "Αυτοδίκαιη  Αργία  Δημοσίων  Πολιτικών  Διοικητικών  Υπαλλήλων  και  Υπαλλήλων  Ν.Π.Δ.Δ. , η απάντηση του Υπουργού κ. Μανιτάκη (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΤΚΕ.Φ.2/13905-16/05/13), εμπεριείχε και τα παρακάτω:


Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η εν λόγω ρύθμιση δεν αφορά το σύνολο των πειθαρχικών υποθέσεων που εκκρεμούν, και κυρίως δεν αφορά απλές παραβάσεις του υπαλληλικού κώδικα για τις οποίες αρμόδια να αποφασίσουν είναι τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα. Η ρύθμιση για την αυτοδίκαιη αργία επηρεάζει αποκλειστικά και μόνο υπαλλήλους που έχουν παραπεμφθεί για σοβαρότατα πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα και πιο συγκεκριμένα με το ν. 4093/2012 τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία οι υπάλληλοι που :
  • Στερήθηκαν την προσωπική τους ελευθερία με απόφαση ή ένταλμα
  • Εκδόθηκε σε βάρος τους ένταλμα προσωρινής κράτησης
  • Παραπέμφθηκαν αμετάκλητα ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για κακούργημα ή για περιοριστικά αναφερόμενα πλημμελήματα, όπως κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία στη υπηρεσία και οποιαδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.
  • Τους επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης
  • Παραπέμφθηκαν ενώπιον του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου για ένα από τα αναφερόμενα στη διάταξη πειθαρχικά, μεταξύ των οποίων π. χ πράξεις άρνησης αναγνώρισης του συντάγματος, απόκτηση οικονομικού οφέλους κατά την άσκηση των καθηκόντων, αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη συμπεριφορά, σοβαρή απείθεια, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση καθηκόντων, παράλειψη των πειθαρχικών οργάνων να προβούν σε δίωξη και τιμωρία πειθαρχικού παραπτώματος κλπ.
Εξ άλλου ο θεσμός της αυτοδίκαιης αργίας όπως έχει διαμορφωθεί στο ν. 4093/2012, έχει δικλείδες ασφαλείας και για τον τυχόν αδικηθέντα υπάλληλο. Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης 3 της εσωτερικής παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ζ. 3 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ο υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί αυτοδίκαιη αργία, μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε μετά την έκδοση της οικείας πράξης, από το αρμόδιο για τον διορισμό του όργανο, την αναστολή του εν λόγω μέτρου. Το όργανο που είναι αρμόδιο για το διορισμό του υπαλλήλου, εφόσον κρίνει, μετά από γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμβουλίου ότι με βάση τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης και το συμφέρον της υπηρεσίας δεν είναι αναγκαία η συνέχιση της αργίας, μπορεί να διατάξει την αναστολή της και την επάνοδο του υπαλλήλου στα καθήκοντά του.
Το νέο πειθαρχικό δίκαιο προστατεύει την ανεμπόδιστη άσκηση του δημοσίου λειτουργήματος των υπαλλήλων. Η υποβολή μιας καταγγελίας ή μιας πειθαρχικής αναφοράς δεν οδηγεί στην άσκηση πειθαρχικής δίωξης. Πολύ περισσότερο, όταν η καταγγελία είναι κακόβουλη, μεροληπτική ή εκβιαστική. Η καταγγελία εξετάζεται και αξιολογείται από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και η πειθαρχική δίωξη ασκείται με τις θεσμικές εγγυήσεις του πειθαρχικού δικαίου μόνο όταν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις.

Θέμα Γ )ο : ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Τίθεται σε ισχύ ο θεσμός της προκαταβολής της σύνταξης  σε ποσοστό 50% σε όσους αποχωρήσουν από την Υπηρεσία από την 01/06/ 2013 (ΦΕΚ 103 – 4151/29-04-13).

«Άρθρο 57Α
Προκαταβολή σύνταξης
1.α. Ο μόνιμος υπάλληλος ή ο δημόσιος λειτουργός ,ισόβιος ή μη καθώς και ο στρατιωτικός που αποχωρεί από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, λαμβάνει κατά μήνα και μέχρι την ημερομηνία έναρξης πληρωμής της σύνταξής του, προκαταβολή σύνταξης το ποσό της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε κατά το χρόνο της αποχώρησής του προσαυξημένου με το 50% του τυχόν επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.
Ειδικά για τα πρόσωπα του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α΄226) που υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου που έφερε ο υπάλληλος κατά την 31.10.2011. Σε περιπτώσεις που ο μόνιμος υπάλληλος ή ο δημόσιος λειτουργός, ισόβιος ή μη, είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή γονέας τριών τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία, ή προστάτης μέλους της οικογένειας με αναπηρία το ποσοστό της προκαταβολής σύνταξης ανέρχεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί των ποσών των δύο προηγουμένων εδαφίων κατά περίπτωση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.                                            
Με εκτίμηση,
                                                             Δουράνου  Αικατερίνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

print friendly